Αρχική : Υπηρεσίες

Δράσεις

Οι Υπηρεσίες των Εργαστηρίων Γούναρη αφορούν τις εξής ερευνητικές περιοχές :

Χημικές Αναλύσεις
1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΑ
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
1 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ωκεανογραφικές Μελέτες
1 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ
Ειδικά Προγράμματα
1 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ειδικές Δοκιμές
1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Δειγματολειψία
1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
Τεχνικές Ανάλυσης
1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)