Αρχική : Ανακοινώσεις : Ο έπίσημος έλεγχος τροφίμων και νερών διενεργείται μόνο απο διαπιστευμνένα εργαστήρια

Ο έπίσημος έλεγχος τροφίμων και νερών διενεργείται μόνο απο διαπιστευμνένα εργαστήρια


Σύμφωνα με την υ'αριθ. 15103/22-8-2007 εγκύκλιο του ΕΦΕΤ  «Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων», η δειγματοληψία για μικροβιολογική ανάλυση αποτελεί δραστηριότητα του επίσημου ελέγχου.

Τα επίσημα εργαστήρια ελέγχου πρέπει να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17025 για τις μεμονωμένες δοκιμές ή τις ομάδες δοκιμών που πραγματοποιούν για τους σκοπούς του επίσημου ελέγχου (άρθρο 12 Καν. (ΕΚ) 882/04).

Ως εργαστήρια επισήμου ελέγχου θεωρούνται τα δημόσια εργαστήρια (ΓΧΚ, εργαστηριακές υποδομές των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εργαστήρια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων), και ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια (Ν. 2741/199 (ΦΕΚ 199 Α) άρθρο 1).

 

Βλέπε : Εκγύκλιος ΕΦΕΤ (PDF)

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)