Αρχική : Ανακοινώσεις : Οι Κρατικές επιχορηγήσεις σε Εργαστήρια του Δημόσιου Τομέα

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις σε Εργαστήρια του Δημόσιου Τομέα

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τα αρμόδια όργανα για την προστασία του ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Ένωσης, Dr Μario Monti (Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού) και Philip Lowe  (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), αποφάνθηκαν ότι στο πλαίσιο της συνθήκης περι προστασίας του ανταγωνισμού, θα πρέπει να εμποδίζονται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να νοθεύουν τους κανόνες του ανταγωνισμού μέσω διακριτικής μεταχέιρισης υπέρ των δημοσίων επιχειρήσεων  ή ενισχύσεων στις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα , το άρθρο 87 για τις Κρατικές ενισχύσεις , ορίζει ότι «είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που απειλούν τον ανταγωνισμό διά της ευνοικής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής» . Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 88 ότι κάθε επιχορήγηση πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να εγκρίνεται πριν εφαρμοσθεί

Σημειώνεται ότι ως Κρατική Ενίσχυση θεωρείται  κάθε πλεονέκτημα που χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους όταν
1) παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο
2) χορηγείται με επιλεκτικό τρόπο σε ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής
3) επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών
Ενισχύσεις θεωρούνται όχι μόνο οι θετικές παροχές όπως οι επιχορηγήσεις αλλά και κάθε μέτρο που ελαφρύνει τα οικονομικά βάρη μιας επιχείρησης , οργανισμού κλπ

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)