Αρχική : Εθνικά Προγράμματα : Έλεγχος ρύπανσης ακτών Χαλκιδικής και εντοπισμός εστιών

Έλεγχος ρύπανσης ακτών Χαλκιδικής και εντοπισμός εστιών

Υλοποιείται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των ακτών της Χαλκιδικής με έμφαση στη ρύπανση από χερσαίες πηγές και στην καταλληλότητα του νερού για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ για το έτος 2010».


Στιγμιότυπα απο δειγματοληψίες προηγουμένων ετών 


Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση της παράκτιας ρύπανσης σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της Χαλκιδικής, από σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουριστικής περιόδου, ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των εστιών ρύπανσης και η αξιολόγηση της κατάστασης παραγωγικότητας του ευρύτερου θαλάσσιου οικοσυστήματος κάτω από τους υφιστάμενους συντελεστές ανάπτυξης, τουρισμού και ρύπανσης.
Αντικείμενο της έρευνας είναι, όπως κάθε χρόνο, η δειγματοληψία νερού και υποστρώματος από καθορισμένα σημεία με βάση υφιστάμενες δυνητικές εστίες ρύπανσης, το φορτίο τουριστών και την τοπογραφία της περιοχής, για να ακολουθήσουν εργαστηριακές αναλύσεις οργανοληπτικών, φυσικοχημικών, τοξικών και μικροβιολογικών παραμέτρων και η δημιουργία βάσης πρωτογενών δεδομένων και στοιχείων αναφοράς-σύγκρισης σε εθνικά Προγράμματα Διαχείρισης, τη λήψη μέτρων, συστάσεων, επιθεωρήσεων και όποιων άλλων παρεμβάσεων απαιτηθούν κατά περίπτωση.
Συνολικά θα καλυφτεί διαδρομή περίπου 700 μιλίων (3x230 μίλια από Νέα Καλλικράτεια έως Ουρανούπολη) απ' όπου θα παρθούν πλέον των 200 δειγμάτων θαλασσινού νερού και λοιπών περιβαλλοντικών στοιχείων (πλαγκτόν, ίζημα πυθμένα κλπ) και φυσικά πραγματοποιηθούν οι ανάλογες μετρήσεις πεδίου.


Μερικά απο τα ... ευρύματα προηγουμένων ετών

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)