Αρχική : Εθνικά Προγράμματα : Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταμού

Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταμού

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάμενης οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του, στην περιοχή ευθύνης του Νομού Τρικάλων με έμφαση στη ρύπανση.
Η έρευνα στηρίχθηκε σε πρωτογενή στοιχεία από σειρά μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων που ελήφθησαν από 20 αντιπροσωπευτικά σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος, σε τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους (Μάρτιος – Μάιος και Ιούλιος 2006).
Η περιοχή ενδιαφέροντος αφορούσε την λεκάνη απορροής του Πηνειού στα γεωγραφικά όρια του Ν. Τρικάλων (κύριος κλάδος & παραπόταμοι , μέχρι Γέφυρα Κουτσόχερο )
Η έρευνα διεξήχθη από τα Εργαστήρια Γούναρη, με ανάθεση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων .

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι :

Η ποιότητα των  νερών του ποταμού σύμφωνα με τον Διεθνή δείκτη ποιότητας νερού (Water Quality Index) χαρακτηρίζεται ως καλή έως  πολύ καλή.
Οι τιμές; της θολερότητας, των αιωρούμενα σωματιδίων κλπ,  αποτέλεσμα κυρίως των εδαφικών απορροών - εκπλύσεων των εδαφών από όμβρια ύδατα, εμφανίζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την χρονική περίοδο, και της ροής του ποταμού, η οποία σε περιόδους πλημμυρικών παροχών ( 60 – 70 m3/sec) , δεν επιτρέπει την καθίζηση των αιωρούμενων φερτών υλικών με αποτέλεσμα οι τιμές των συγκεκριμένων παραμέτρων να αυξάνονται προοδευτικά κατά μήκος της ροής του ποταμού.
Οι τιμές των θρεπτικών (νιτρικά, νιτρώδη, φωσφόρος κλπ) βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων, συγκρινόμενες τόσο με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (προδιαγραφές νερών για τη διαβίωση ιχθύων κλπ) όσο και με προηγούμενες τιμές της τελαυταίας 20 – ετίας που έχουν μετρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κλπ
Οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα, ανιόντα, κατιόντα κλπ) επίσης εμφανίζονται γενικά σταθερές σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων ετών (Υπουργείο Γεωργίας Τμήμα Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων , Δ/νση Σ.E.E. & A.E.Π.) , πράγμα που υποδηλώνει ότι η χημική σύσταση του νερού δίαιτας του ποταμού, παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.
Οι δείκτες ρύπανσης του κύριου κλάδου, γενικά είναι πολύ χαμηλοί και δεν υποδηλώνουν κάποια ανωμαλία στην οικολογική ισορροπία του υδάτινου περιβάλλοντος. 
Τα βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα  ίδια επίπεδα με τις μετρήσεις που έχουν γίνει αποσπασματικά κατά το παρελθόν από το ΑΠΘ : «ASSESSMENT OF THE QUALITY CHARACTERISTICS OF PINIOSRIVER, GREECE», K. FYTIANOS, A. SIUMKA, G. A. ZACHARIADIS and S. BELTSIOS, Environmental Pollution Control Laboratory, Department of Chemistry, University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 1999
Οι σχετικές διακυμάνσεις των ποιοτικών παραμέτρων και η κατανομή των τιμών τους στη λεκάνη απορροής του ποτάμιου συστήματος, μας έδωσαν πολύτιμες ποιοτικές και χωροταξικές ενδείξεις για τις υπάρχουσες εστίες ρύπανσης του ποταμού , οι οποίες επηρεάζουν την βιοχημεία του οικοσυστήματος σε  έκταση ( 10 – 30 km2) από το ύψος της Καλαμπάκας έως και μετά το ύψος της πόλης των Τρικάλων (γέφυρα Καραβόπορο) και σε βαθμό ανάλογο με την εποχή, την παροχή του νερού και την ποιότητα των ρύπων. 
Η δυναμική του οικοσυστήματος την συγκεκριμένη χρονική περίοδο της έρευνας (Μάιος – Ιούλιος 2006) φαίνεται να παρέχει ένα σημαντικό βαθμό αποκατάστασης της ποιότητας του νερού στις παραπάνω καταγεγραμμένες διαταραχές του ρυπαντικού φορτίου  πολύ πριν τα όρια του Ν. Λάρισας, σε κάποια άλλη όμως χρονική φάση, και όταν η φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος μειωθεί, είναι πιθανό οι διαταραχές αυτές να επηρεάσουν σημαντικά τους αβιοτικούς και βιοτικούς του παραμέτρους, ίσως και σε μη αντιστρεπτή κατάσταση.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)