Αρχική : Εθνικά Προγράμματα : Ερευνητικό Πρόγραμμα ελέγχου ρύπανσης Θερμαικού Κόλπου

Ερευνητικό Πρόγραμμα ελέγχου ρύπανσης Θερμαικού Κόλπου


Τα Εργαστήρια Γούναρη, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σεπτέμβριο του 2008, το πρόγραμμα  "Μελέτη της ρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου και προτάσεις για την άμεση αντιμετώπισή της", που χρηματοδότησε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αφορούσε :

1ον Την ολοκληρωμένη καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του Θερμαϊκού κόλπου και των περί αυτού περιοχών που επηρεάζουν το οικοσύστημα, με βάση πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν από κλιμάκια ειδικών επιστημόνων με τους οποίους συνεργάστηκε το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου, με σύγχρονο εξοπλισμό, ειδικά διαμορφωμένα ωκεανογραφικά σκάφη και οχήματα χερσαίων εξορμήσεων, τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, σε καμιά αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα.
Πρέπει να σημειωθεί οτι, σχεδόν όλες οι προηγούμενες ερευνητικές δράσεις, ήταν αποσπασματικές, εξειδικευμένες και εξατομικευμένες από διάφορους φορείς, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα πέραν του ακαδημαϊκού χαρακτήρα να μην είναι πρακτικά αξιοποιήσιμα και εφαρμόσιμα.

2ον Την επιμέρους διερεύνηση στη συνέχεια, των τοπικών εστιών, που προέκυπταν από την επεξεργασία των στοιχείων, με σκοπό τον εντοπισμό των σημειακών πηγών ρύπανσης, την ταυτοποίηση και τεκμηρίωσή τους με αδιαμφισβήτητα στοιχεία (και εκθέσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια και αμεροληψία), ώστε η κεντρική διοίκηση να μπορεί να εφαρμόσει με ασφάλεια τις διοικητικές και πολιτικές της παρεμβάσεις. 
Καμία έρευνα μέχρι σήμερα δεν έφτασε σε επίπεδο εντοπισμού, διαστασιολόγησης και τεκμηρίωσης των σημειακών εστιών ρύπανσης του κόλπου, αλλά σε αόριστες υποδείξεις που στηρίζονταν σε αυθαίρετες και υποκειμενικές αιτιάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις.

3ον Κλιμακωτές δράσεις που αναθεωρούσαν κάθε φορά το επόμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών ανάλογα με τα ευρήματα, την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και την χρονική περίοδο, ώστε να τεκμηριωθεί η αντιπροσωπευτικότητα των τιμών, η ορθότητα των πορισμάτων και η αβεβαιότητα των ελέγχων.

4ον Η τελική φάση του προγράμματος, αφορούσε τον έλεγχο του οικοσυστήματος του Κόλπου με έμφαση σε περιοχές όπου έγιναν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε να αξιολογηθεί η ανταπόκριση του οικοσυστήματος (σχέση δράσης – αποτελέσματος) και να γενικευτεί ή ανάλογα να τροποποιηθεί ο αρχικός τρόπος παρέμβασης που επιλέχθηκε, ο οποίος ενδεχομένως να μην επέφερε τα αναμενόμενα οφέλη σε σχέση με το οικονομικό και κοινωνικό κόστος (βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής).   

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)