Αρχική : Νομοθεσία : Νερό Ανθρώπινης κατανάλωσης

Νερό Ανθρώπινης κατανάλωσης

ΚΥΑ Υ2/2600/01 περι της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ [ΦΕΚ 892/11-7-01].

Τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/2600/01 περι της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 [ΦΕΚ 630/26-4-07]).

Κοινοτική οδηγία για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ( 98/83 ΕK )

Οδηγία περι της συχνότητας δειγματοληψίας και των μεθόδων ελέγχων των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα (79/869/ΕΚ)

Οδηγία περι της απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για πόσιμα (75/440/ΕΚ)

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ

Οδηγία 80/777 ΕΚ

Οδηγία 2003/40 επισήμανση και οριακές τιμές συγκεντρώσεων μεταλλικών νερών

Χαρακτηριστικά ενδείξεων φυσικών μεταλλικών νερών

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)