Αρχική : Νομοθεσία : Απόβλητα

Απόβλητα

Περί διαθέσεως λυμάτων και υγειονομικών αποβλήτων ΥΔ/Ε1β 221/65 

Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551 [ΦΕΚ. 2089/τ.Β’/9-10-2008], Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Κατάλογος βιομηχανικών ρύπων ανα δραστηριότητα- παράμετροι ελέγχου

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών επικ. ουσιών στα υγρά απόβλητα ( ΚΥΑ 18186/271 )

Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών απο απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπαγονται στον κατάλογο Ιι της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (ΠΥΣ 2/1.2.2001)

Επικαιροπ. της 18186/271 (ΚΥΑ 4859/726 [ΦΕΚ253β/9-3-2001])

ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαφοροποιούνται σε κάθε Νομό και δραστηριότητα, ανάλογα με τον αποδέκτη, το είδος των αποβλήτων, τον παραγόμενο όγκο, τον βαθμό επεξεργασίας κλπ, σύμφωνα με τις οικίες Ν.Α (βλέπε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
Ειδικοί όροι επιβάλλονται απο τα αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ) για ορισμένες δραστηριότητες.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  • Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομ. αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία (ΚΝΑ 5340/84).
  • Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομ. αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών τους στο Νομό Θεσσαλονίκης (ΔΥ/22374/91). Συμπληρωματική της ΔΥ/22374/91 (24/58373)
  • Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομ. αποβλήτων στο παγασητικό και λοιπούς υδάτινους αποδέκτες του Ν. Μαγνησίας (8440 [ΦΕΚ 53Β/26-1-96]).
  • Καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών νερών και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομ. αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες στο Ν. Τρικάλων (4813 [ΦΕΚ 575Β/11-6-98])
  • Περι καθορισμού και όρων διάθεσης υγρών αστικών λυμάτων στο Θαλάσσιο μέτωπο, των παραλιακών οικισμών Ν. Λάρισας (2501 [ΦΕΚ 1401Β/10-10-05])
  • Περι των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομ. αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Χαλκιδικής (96400 [ΦΕΚ 573Β/24-9-85])
  • Περι διαθέσεως λυμάτων και υγρών βιομ. αποβλήτων στο Σαρωνικό Κόλπο (17823 [ΦΕΚ 1132β/21-12-79])
 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)