Αρχική : Νομοθεσία

Νομοθεσία

Νερό Ανθρώπινης κατανάλωσης

ΚΥΑ Υ2/2600/01 περι της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ [ΦΕΚ 892/11-7-01].

Τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/2600/01 περι της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 [ΦΕΚ 630/26-4-07]).

Κοινοτική οδηγία για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ( 98/83 ΕK )

Περισσότερα...

 

Νερά κολύμβησης

Οδηγία του Συμβουλίου  76/160/ΕΟΚ, περι ποιότητας υδάτων κολύμβησης.

Νέα οδηγία 2006/7/ΕΚ , σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ

Πρότυπα νερών κολύμβησης

 

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Ο Νόμος 3299/2003 περι "Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων" σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Περισσότερα...

 

Προδιαγραφές νερού πισίνων

Προδιαγραφές και κριτήρια ποιότητας νερού πισίνων και κολυμβητικών δεξαμενών

Βλέπε Πίνακα (PDF)

 

Απόβλητα

Περί διαθέσεως λυμάτων και υγειονομικών αποβλήτων ΥΔ/Ε1β 221/65 

Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ. 133551 [ΦΕΚ. 2089/τ.Β’/9-10-2008], Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Κατάλογος βιομηχανικών ρύπων ανα δραστηριότητα- παράμετροι ελέγχου

Περισσότερα...

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)