Αρχική : Σύνδεσμοι

Calculators

Προβολή # 
1   Link   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ RYZNAR & LANGELIER
Υπολογισμός των δεικτών Langelier και Ryznar (διβρωτικότητα και σταθερότητα νερού)
2   Link   TDS - Electrical Conductivity (water conductivity)
Θεωρητικός on-line υπολογισμός των Ολικών Διαλυμένων Στερεών (TDS)
3   Link   Μετατροπή μονάδων σκληρότητας
Μετατρέψτε τις μονάδες σκληρότητας απο ppm ανθρακικού ασβεστίου, σε Γαλλικούς, Γερμανικούς βαθμούς κλπ
4   Link   Μετατροπές μονάδων συγκέντρωσης
Μετατρέψτε τις μονάδες συγκέντρωσης σε διάφορες μορφές (mg/kg, %, ppm, σταγ/ml κλπ)
5   Link   Υπολογισμός ελεύθερης αμμωνίας
Υπολογίστε την συγκέντρωση της ελεύθερης (μη ιονισμένης) αμμωνίας σε ένα διάλυμα
6   Link   Περιοδικός πίνακας
Εμφανίστε τον περιοδικό πίνακα των στοιχείων με πληροφορίες για κάθε στοιχείο του ΠΠ
7   Link   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γενικό πρόγραμμα για την μετατροπή μονάδων σε διάφορα μετρικά συστήματα
8   Link   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙ
Πρόγραμμα για την μετατροπή μονάδων ανα κατηγορία (συγκέντρωση, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, όγκος, μήκος κλπ)
9   Link   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ
Υπολογίστε την δοσολογία χημικών προσθέτων της πισίνας για τη ρύθμιση (αύξηση ή μείωση) των παραμέτρων ποιότητας του νερού (pH, αγωγιμότητα, χλώριο, ολικά στερεά κλπ)
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)