Αρχική : Φωτογραφίες Συγκροτήματος Αλμυρού

Φωτογραφίες Συγκροτήματος Αλμυρού

Φωτογραφές απο Εργαστηριακό συγκρότημα Αλμυρού

Ισόγειο - Χημικά Εργαστήρια

alabalm
alabalm
labalm1
labalm3

labalb1
labalb1
labalb2
labalb3

labalm3a
labalm3a
labalm3b
labalm3c


1ος Οροφος - Γραφεία , Μικροβιολογικά εργαστήρια

labalm2
labalm2
labalm2b
parmic

almchem
almchem
almoffice2
almofiice1

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)