Αρχική : Εθνικό σύστημα πιστοποίησης ΕΣΥΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)


Με το άρθρο 11 του Νόμου 3066/2002 ιδρύθηκε με έδρα την Αθήνα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΕΣΥΔ (στα Αγγλικά: "Hellenic Accreditation System SA" - "ESYD"). Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σκοπός ίδρυσης & λειτουργίας

Σκοπός του ΕΣΥΔ είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 2231/1994. Το ΕΣΥΔ αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του κράτους σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά. Η πρωταρχική δραστηριότητα του ΕΣΥΔ είναι να χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Σημασία διαπίστευσης

Με τη διαπίστευση που παρέχει ο ΕΣΥΔ πιστοποιείται επίσημα ότι οι διαπιστευμένοι φορείς δύνανται να πιστοποιήσουν με τη σειρά τους με τεχνική επάρκεια και αμεροληψία ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα, είτε εθνικά (πρότυπα ΕΛΟΤ), είτε ευρωπαϊκά (πρότυπα ΕΝ) ή διεθνή (πρότυπα ISO). Π.χ. ο ΕΣΥΔ διαπιστεύει στην Ελλάδα τα ΚΤΕΟ το οποία με τη σειρά τους μπορούν να ελέγχουν και να πιστοποιούν οχήματα ως πληρούντα τη νομοθεσία περί αέριων ρύπων και οδικής ασφαλείας, ή διαπιστεύει εργαστήρια δοκιμών τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να ελέγχουν την ποιότητα των νερών, των αποβλήτων, των τροφίμων κλπ και να πιστοποιούν επίσημα, αν τα ελεγχόμενα προιόντα ή αγαθά τηρούν τις προδιαγραφές για την ασφάλεια του καταναλωτή και την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.

Διαπίστευση σε σχέση με την πιστοποίηση εργαστηρίων

Η βασική διαφορά μεταξύ «πιστοποίησης» και «διαπίστευσης» συνίσταται στο ότι κατά τη διαπίστευση το εργαστήριο πρέπει όχι μόνο να εγκαθιδρύσει και να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου, αλλά παράλληλα να  αποδείξει την τεχνική του ικανότητα. Αντίθετα, η πιστοποίηση εργαστηρίου (κατά  ISO 9000 κατά κανόνα) δεν έχει πια πεδίο εφαρμογής παρά μόνο στις περιπτώσεις που το εργαστήριο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο φορέα/οργανισμό/εργοστάσιο που έχει πιστοποιηθεί  κατά ISO 9000. Έτσι, ένα πιστοποιημένο εργαστήριο, πληροί μεν τα κριτήρια που τίθενται στο αντίστοιχο πρότυπο πιστοποίησης, δεν πληροί όμως τα «αντικειμενικά» κριτήρια για την απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας, που παρέχει η συμμόρφωση με το πρότυπο διαπίστευσης.

Αμοιβαιότητα πιστοποιήσεων

Το ΕΣΥΔ είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation - EA), ο οποίος έχει ιδρυθεί από τους ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείς διαπίστευσης με κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου διαπίστευσης στις ευρωπαϊκές χώρες. Βάσει του πλαισίου αυτού, οι διαπιστευμένες δραστηριότητες (πιστοποιήσεις, έλεγχοι, εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις) που γίνονται από έναν εθνικό φορέα είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές από τους υπόλοιπους εθνικούς φορείς. Δηλαδή, οι διαπιστεύσεις που γίνονται από το ΕΣΥΔ, αλλά και οι πιστοποιήσεις που γίνονται από τους διαπιστευμένους από αυτόν φορείς σε πρόσωπα, αγαθά ή υπηρεσίες, αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα και υποχρεωτικά από τις Αρχές της κάθε συμμετέχουσας ευρωπαϊκής χώρας.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)