Αρχική : Ωκεανογραφικές Μελέτες

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ

Υπηρεσίες - Ωκεανογραφικές Μελέτες

 

Τα ερευνητικά μας σκάφη μας εκτελούν ημερήσιους ή και νυκτερινούς πλόες με ενδιάμεσους σταθμούς.
Στους πλόες μετρούνται φυσικοχημικά ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά του νερού (π.χ. ρεύματα, θερμοκρασία, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα κλπ) με ειδικές διατάξεις οργάνων (θερμοσαλινογράφοι, ADCP, CTD κλπ) και λαμβάνονται δείγματα νερού απο διάφορα βάθη, δείγματα ιζημάτων και πλαγκτού, τα οποία εξετάζονται μέσα στο σκάφος ως προς ορισμένες παραμέτρους που πρέπει να μετρηθούν επι τόπου στο πεδίο, ένα ένα μέρος τους μονιμοποιείται και μεταφέρεται στις χερσαίες εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων για περαιτέρω εξειδικευμένες φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
Σε παράκτιους σταθμούς, υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης του βυθού, με ειδικές υποβύχιες κάμερες τον εντοπισμό υποβρύχιων εστιών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί εκβολής λυμάτων) κλπ
Υπάρχει η δυνατότητα για αυτόνομες καταδύσεις για τον έλεγχο και την καταγραφή του ιχθυοαποθέματος, την λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων υποστρώματος κλπ
Τα δεδομένα των μετρήσεων καταχωρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σκάφους, όπου ένα μέρος επεξεργάζεται επι τόπου (στο πεδίο των μετρήσεων) ενώ τα υπόλοιπα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις χερσαίες εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων μας μετά την εξαγωγή και των αντιστοίχων αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο.
Ολες οι μετρήσεις όπως και οι δειγματοληψίες ή οι λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες, πραγματοποιούνται με μόνιμα εγκατεστημένο ή φορητό εξοπλισμό που μεταφέρεται στο σκάφος πρίν την έναρξη των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εκάστοτε σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα.
Στο σκάφος μπορούν να επιβαίνουν μέχρι 10 άτομα – επιστήμονες , που αποτελούν την πλωτή ερευνητική ομάδα. Τα δείγματα που συντηρούνται προσωρινά στα ηλεκτρικά ψυγεία του σκάφους και παραλαμβάνονται από το εκάστοτε σημείο ελλιμενισμού, με ειδική μονάδα του εργαστηρίου, για να μεταφερθούν στις χερσαίες εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων μας .
Τα αποτελέσματα, επεξεργάζονται και αξιολογούνται με ειδικό λογισμικό (μοντέλα) και παραδίδονται στον πελάτη σε μορφή ολοκληρωμένης μελέτης - αναφοράς.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)