Αρχική : Χημικές Αναλύσεις

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΑ

Υπηρεσίες - Χημικές Αναλύσεις

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΑ ΠΟΣΙΜΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ,
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • pH
 • ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΧΡΩΜΑ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟ
 • ΟΛΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ
 • ΕΛ. ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
 • ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
 • ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
 • ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
 • COD
 • BOD
 • ΑΜΜΩΝΙΑ
 • ΝΙΤΡΩΔΗ
 • ΝΙΤΡΙΚΑ
 • ΘΕΙΟΥΧΑ
 • ΟΡΘΟΦΩΣΦΩΡΙΚΑ
 • ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ
 • ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ
 • ΛΙΘΙΟ
 • ΚΑΛΙΟ
 • ΝΑΤΡΙΟ
 • ΑΜΜΩΝΙΟ
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ
 • ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ
 • ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ
 • ΧΛΩΡΙΚΑ
 • ΒΡΩΜΙΟΥΧΑ
 • ΒΡΩΜΙΚΑ
 • ΘΕΙΙΚΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΜΑΓΓΑΝΙΟ
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
 • ΧΑΛΚΟΣ
 • ΝΙΚΕΛΙΟ
 • ΜΟΛΥΒΔΟΣ
 • ΚΑΔΜΙΟ
 • ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
 • ΧΡΩΜΙΟ ΟΛΙΚΟ
 • ΑΡΣΕΝΙΚΟ
 • ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ
 • ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ
 • ΟΛΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (TPH)
 • ΦΑΙΝΟΛΕΣ
 • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΚΑ
 • ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΔΡ/ΚΕΣ (THM’s)
 • ΠΤΗΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
 • ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • PCB’s
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)